Legal

General Purchasing Conditions - MEYN POLSKA, Spółka z.o.o. (Ltd.)

Ogólne Warunki Zakupu

MEYN POLSKA, Spółka z.o.o.

 

General Purchasing Conditions

MEYN POLSKA, Spółka z.o.o. (Ltd.)

 

Version: 2016 v2

 

1. Definicje

1.1 W niniejszych Warunkach zastosowano następujące definicje:

Meyn: MEYN POLSKA Spółka z.o.o., ul. Sportowa nr 24, 84 – 300 Lębork, NIP 841-117-30-19, KRS 0000115418, kapitał zakładowy 372.000,00 zł.  

Dostawca: Producent i/lub Sprzedawca towarów 

Zamówienie: zlecenie zakupu odpowiednio podpisane przez upoważniony personel Działu Zakupów firmy Meyn

Towary: Sprzęt, części i/lub usługi nabywane przez Meyn

Klient Meyn: podmiot wskazany przez Meyn w Zamówieniu

Umowa: dokument określający szczegółowe warunki współpracy z danym Dostawcą

OWZ – Ogólne Warunki Zakupu Meyn

 

1. Definitions

1.1 The following definitions are used in these General Purchasing Conditions:

Meyn: MEYN POLSKA Spółka z.o.o., ul. Sportowa No 24, 84 – 300 Lębork, NIP (National Tax Identification Number) 841-117-30-19, KRS (National Court Register) 0000115418, Initial capital PLN 372.000,00.  

Supplier: Manufacturer and/or Seller of goods 

Order: purchase order duly executed by the authorised personnel of Meyn Purchasing Department

Goods: Equipment, parts and/or services acquired by Meyn

Meyn Customer: entity indicated by Meyn in the Order

Agreement: document specifying detailed terms and  conditions of cooperating with the Supplier

GPC - Meyn General Purchasing Conditions

 

2. Zastosowanie

2.1 Wszystkie Zamówienia składane są zgodnie z OWZ Zakupu firmy Meyn, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

2.2 W przypadku istnienia Ogólnych Warunków Dostawców postanawia się, że nie mają one zastosowania.

 

2. Applicability

2.1 All the Orders shall be placed in accordance with Meyn GPC, subject to the provisions of the Agreement.

2.2 If there are any Suppliers' General Terms and Conditions, it is hereby decided that they shall not be applicable.

 

3. Zamówienia

3.1 Jedynie Zamówienia złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej są prawnie wiążące. Do wiadomości e-mail należy załączyć podpisane Zamówienie. Jeśli wymaga tego przedmiot Zamówienia do wiadomości e-mail należy załączyć także projekt/rysunek. Wraz z Zamówieniem Meyn wysyła Dostawcy OWZ, chyba że Meyn z Dostawcą łączy Umowa. Zamówienia złożone ustnie, włącznie z rozmową telefoniczną, muszą zostać następnie potwierdzone e-mailem w sposób opisany powyżej, aby były prawnie wiążące. Po otrzymaniu Zamówienia, Dostawca przesyła do Meyn e-mailem potwierdzenie w ciągu dwóch dni roboczych.

Wszelkie zmiany do Zamówienia muszą odbyć się w sposób opisany powyżej.

3.2 Projekty/rysunki załączone przez Meyn do Zamówienia są wiążące dla Dostawcy przy wykonywaniu Zamówienia. Odstępstwa są jedynie dozwolone po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez firmę Meyn i przesłaniu Dostawcy e-maila ze zmianami.

3.3 Dostawca gwarantuje, że wszelkie Towary odpowiadają specyfikacjom zawartym w Zamówieniu, najnowszej technologii oraz odpowiednim prawnym wytycznym oraz przepisom (włącznie z certyfikatami CE) określonym przez władze, stowarzyszenia  zawodowe oraz organizacje specjalistyczne.

 

3. Purchase Orders

3.1 Only Orders placed by electronic means, by e-mail, shall be legally binding. An e-mail shall be attached with a signed Order. If required by the object of the Order, an e-mail shall be attached with a design/drawing. Meyn shall send the Order with GPC to the Supplier, unless Meyn is bound with the Supplier by the Agreement. Orders placed orally, including a telephone conversation, shall be confirmed by means of an e-mail in the manner described above; otherwise they shall be declared invalid. Upon receiving the Order, the Supplier shall send confirmation to Meyn by means of an e-mail within two working days.

Any changes to the Order must be introduced in the manner described above.

3.2 Designs/drawings attached by Meyn to the Order shall be binding upon the Supplier at the time of fulfilling the Order. Any deviations shall be permissible  only upon the prior approval of changes by Meyn and sending an e-mail to the Supplier with such changes.

3.3 The Supplier shall guarantee that all the Goods conform to the specifications contained in the Order, state-of-the-art technology and applicable legal guidelines as well as legal regulations (including CE certificates) determined by authorities, vocational associations and specialist organisations.

 

4. Ceny, opakowanie i warunki dostawy

4.1 Umówiona cena jest ostateczna i wyklucza dodatkowe roszczenia ze strony Dostawcy. Ceny są ustalone w złotych (zł) lub EUR i zawierają odpowiedni podatek VAT. Dla przeliczenia cen w EUR stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Meyn Zamówienia. 

4.2 Towary muszą być zapakowane tak, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu.

4.3 Jeśli nie uzgodniono inaczej, pakowanie, zwrot opakowania oraz transport odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy.

4.4 Dostawca odpowiada za utratę i uszkodzenie podczas załadunku, transportu oraz wyładowywania Towarów chyba, że wykazano, iż uszkodzenie zostało spowodowane działaniami ze strony Meyn.

4.5 Dostawa ma miejsce na warunkach opisanych w Zamówieniu lub w Umowie zgodnie z zasadami Incoterms ( wersja najnowsza), z tym zastrzeżeniem że wybór warunków Incoterms nie będzie uchybiał zasadom odpowiedzialności opisanym w punkcie 4.4 powyżej.

4.6 Odpowiedzialność za Towary zostanie przeniesiona na Meyn lub w przypadku dostawy bezpośredniej do Klienta Meyn zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Incoterms (wersja najnowsza).

4.7  Meyn ma prawo potrącenia wszelkich przysługujących mu wierzytelności, także niewymagalnych, z wierzytelnościami wymagalnymi i niewymagalnymi Dostawcy.

4.8 Meyn ma prawo sprawdzić oraz przetestować Towary w trakcie przetwarzania i produkcji. W celu skorzystania przez Meyn ze swojego prawa Dostawca zapewni  wszelkie odpowiednio niezbędne urządzenia.

 

4. Prices, packaging and terms of delivery

4.1 The price agreed shall be final and excluding additional claims on the part of the Supplier. Prices shall be established in PLN or EUR and they shall include an applicable VAT. An average exchange rate of the National Bank of Poland (NBP) shall be applied for the conversion of the prices in EUR, valid as of the date preceding the day of submitting the Order by Meyn. 

4.2 Goods must be packed in a manner preventing any damage during transport.

4.3 Unless agreed otherwise, packing, packaging return and transport shall take place at the cost and risk of the Supplier.

4.4 The Supplier shall be liable for any loss and damage during loading, transporting and unloading the Goods, unless demonstrated that damage was caused by the acts of Meyn.

4.5 Delivery shall take place under terms and conditions specified in the Order or in the Agreement in accordance with Incoterms (recent version), subject to the condition that the selection of Incoterms does not neglect the liability principles described in item 4.4 above.

4.6 Liability for the Goods shall be transferred to Meyn or in the case of direct delivery to the Customer of Meyn in compliance with applicable Incoterms (recent version).

4.7 Meyn shall be entitled to deduct all liabilities, also those not mature, from mature and not mature liabilities of the Supplier.

4.8 Meyn shall render the right to verify and test the Goods at the time of processing and manufacturing. In order to exercise Meyn right, the Supplier shall ensure all necessary devices.

 

5. Daty dostaw, opóźnienia, niewypłacalność oraz siła wyższa

5.1  Terminy dostawy wynikające z Zamówienia są wiążące. Przyjęcie Towarów w miejscu odbioru potwierdzone przez Meyn dokumentem odbioru (PZ) lub potwierdzone na dokumencie Dostawcy (WZ)  stanowi odpowiednią realizację terminu dostawy.

5.2 W przypadku uchybienia przez Dostawcę terminowi umówionej dostawy, Meyn może w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym dostawa miała być wykonana, odstąpić od Zamówienia bądź Umowy bez konieczności uprzedniego wzywania do usunięcia naruszenia, zachowując przy tym prawo do żądania kary umownej opisanej w punkcie 5.3.A) oraz odszkodowania uzupełniającego za doznaną szkodę.

5.3     

A) W przypadku odstąpienia od Zamówienia bądź Umowy w sposób opisany w punkcie 5.2 Meyn będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości opóźnionej dostawy Zamówienia.

B) Jeżeli dostawa jest opóźniona, Meyn będzie miał prawo do kary umownej w wysokości 0,5% sumy  wartości dostawy Zamówienia za dzień opóźnienia, maksymalnie do 5% sumy wartości Zamówienia. Akceptacja opóźnionej dostawy lub spóźnione wykonanie usług ustalonych na podstawie Zamówienia bądź Umowy  nie stanowi zrzeczenia się kar umownych i roszczeń odszkodowawczych.

C) W przypadku wypowiedzenia przez Meyn umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 5.4 Meyn będzie miał prawo do naliczenia kary umownej wynoszącej 20%.

D) Meyn może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego  wysokość kar umownych.

5.4 W przypadku ogłoszenia upadłości,  zakończenia działalności, likwidacji itp., Dostawca będzie uważany za stronę naruszającą niniejsze postanowienia , co uprawnia  Meyn do wypowiedzenia w formie pisemnej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Przyjęte Zamówienia zostaną przez Dostawcę zrealizowane.

5.5 W przypadku zakończenia Zamówienia bądź Umowy zgodnie z postanowieniami punktu 5.2 Dostawca będzie natychmiast zobowiązany do zwrotu wszystkich kwot otrzymanych od Meyn, a dotyczących niezrealizowanej dostawy. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w punkcie 5.4 Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich kwot otrzymanych od Meyn dotyczących niezrealizowanej Dostawy.

5.6 Siła wyższa zwalnia strony umowy z wykonania swoich zobowiązań przez czas trwania zakłócenia oraz, co do rozmiaru jego wpływu. Strony umowy, w zakresie zdrowego rozsądku, natychmiast w dobrej wierze zapewnią niezbędne informacje oraz przystosują swoje zobowiązania do zmienionych okoliczności. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej (niezależnie od winy i woli strony, której dotyczą), uniemożliwiające realizację zobowiązań.

 

5. Delivery dates, delays, insolvency and force majeure

5.1 Delivery dates arising from the Order shall be binding. The acceptance of the Goods in the collection destination confirmed by Meyn by means of an acceptance document (PZ) or confirmed on the Supplier's document (WZ) shall constitute the appropriate meeting of the delivery date.

5.2 If the Supplier fails to meet the agreed delivery date, Meyn shall have the right to withdraw from the Order or the Agreement within 14 days of the date on which the delivery was to be performed, without the need for prior calling for the elimination of infringement, at the same time preserving the right to demand a contractual penalty described in item 5.3A) and supplementary compensation for the loss incurred.

5.3       

A) In the event of withdrawing from the Order or the Agreement in the manner described in item 5.2, Meyn shall be entitled to charge a contractual penalty in the amount of 20% of the value of the delayed Order delivery.

B) If delivery is delayed, Meyn shall render the right to charge a contractual penalty in the amount of 0.5% of the sum of the value of the Order delivery for each day of delay, maximally up to 5% of the sum of the value of the Order. The acceptance of delayed delivery or delayed performance of services established on the basis of the Order or the Agreement shall not constitute the waiver of contractual penalties and damages claims.

C) If Meyn terminates the Agreement upon notice due to the reasons stipulated in item 5.4, Meyn shall be entitled to charge a contractual penalty in the amount of 20%.

D) Meyn shall have the right to seek supplementary compensation, exceeding the value of contractual penalties.

5.4 In the event of declaring bankruptcy, winding up of the economic activity, liquidation, etc., the Supplier shall be deemed the Party infringing the provisions hereof, what shall authorise Meyn to terminate the Agreement with immediate effect in writing. The Orders accepted shall be fulfilled by the Supplier.

5.5 In the event of terminating the Order or the Agreement in compliance with the provisions of item 5.2, the Supplier shall be promptly obliged to reimburse all the amounts received from Meyn which refer to the delivery not performed. If delivery fails to be performed in the circumstances outlined in item 5.4, the Supplier shall be obliged to reimburse all the amounts received from Meyn which refer to the Delivery not performed.

5.6 Force Majeure shall release the Parties to the Agreement from fulfilling their obligations for the time of its persistence and within the extent of its impact. The Parties to the Agreement, applying common sense, shall immediately and in good faith ensure indispensable information and adjust their obligations to the circumstances changed. Force Majeure acts shall include events beyond reasonable control of the Parties, external, unforeseeable and not possible to be prevented, including but not limited to wars, natural disasters, strikes, acts issued by public authority bodies (notwithstanding the fault and will of the Party they apply to), preventing the fulfilment of obligations.

 

6. Przeniesienie tytułu

6.1 Tytuł własności Towarów zostanie przeniesiony na Meyn lub w przypadku dostawy bezpośredniej na Klienta Meyn w momencie efektywnego przeprowadzenia dostawy.

6.2 Dostawca akceptuje, iż zamówione przez Meyn towary, dostarczane do Meyn bądź Klientów Meyn, mogą być wykorzystywane zarówno jako towary o samodzielnej funkcjonalności, jak i części składowe, czy pomocnicze innych urządzeń, i nie będzie miało to wpływu na uprawnienia Meyn z tytułu gwarancji ani zobowiązania Dostawcy wynikające z niniejszych warunków oraz złożonych Zamówień. Dostawca zobowiązuje się do pokrycia szkody wynikającej z wadliwości Towarów, w tym niezgodności z Zamówieniem.

 

6. Transfer of title

6.1 The title of ownership to the Goods shall be transferred to Meyn or in the event of direct delivery to Meyn Customer as of the effective performance of delivery.

6.2 The Supplier hereby acknowledges that the Goods ordered by Meyn, delivered to Meyn or to Meyn Customers may be used as goods with independent functionality or components, or auxiliary goods for other devices, and that shall not affect the authorisations of Meyn under warranty or Supplier's obligations arising herefrom and the Orders placed. The Supplier shall cover the loss arising from the defects of the Goods, including nonconformities related to the Order.

 

7. Fakturowanie i zapłata

7.1 Faktury wykazujące numer Zamówienia Meyn zostaną wysłane oddzielnie na adres pocztowy Meyn w odpowiedniej formie po dokonaniu dostawy. Faktury mogą być wysyłane drogą elektroniczną po uprzednim podpisaniu oświadczenia przez Dostawcę, w którym wskazany będzie adres e-mail do wysyłania faktur.

7.2 Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni  po jej otrzymaniu i zaakceptowaniu przez Meyn.

7.3 Zapłata zostanie dokonana na podstawie faktur zaraz po pełnym przyjęciu Towarów. Zapłata nie zwalnia Dostawcy ze zobowiązań gwarancyjnych i/lub cywilnoprawnych wynikających z umowy ani w żaden inny sposób.

 

7. Invoicing and payment

7.1 Invoices with Meyn Order number shall be sent separately to Meyn address in an appropriate format upon the delivery performance. Invoices may be sent by electronic means upon the prior execution of the declaration by the Supplier, indicating an e-mail address for sending invoices.

7.2 An invoice shall be paid within 30 days of the date of its reception and acceptance by Meyn.

7.3 Payment shall be performed against invoices promptly upon the complete acceptance of the Goods. Payment shall not release the Supplier from warranty and/or civil-law obligations arising from the Agreement or any means whatsoever.

 

8. Gwarancja

8.1 Okres gwarancyjny wynosi dwa (2) lata, chyba, że strony ustalą inaczej. Rozpoczyna się po otrzymaniu Towarów przez Meyn lub Klienta Meyn. Za urządzenia, maszyny, systemy oraz instalacje, okres gwarancyjny rozpoczyna się po przyjęciu wykonania.

8.2 Za części naprawione lub nowo dostarczone, okres gwarancyjny, określony w punkcie 8.1 rozpoczyna się po ponownym dostarczeniu Towarów do Meyn, a tam gdzie umówiono się co do akceptacji wykonania, w momencie akceptacji. Złożona przez Meyn e-mailem reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie do 3 dni roboczych poprzez naprawę, wymianę bądź zwrot zapłaconej ceny. Reklamację uznaje się za zakończoną z dniem dostawy do Meyn bądź z dniem zwrotu ceny.

8.3 W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym, która spowodowana była złym projektem, zastosowaniem nieodpowiednich materiałów i/lub błędnej konstrukcji, Dostawca będzie zobowiązany do naprawienia usterki w jak najszybszym czasie za pomocą naprawy i/lub wymiany bez ponoszenia kosztów przez firmę Meyn, chyba że projekt lub materiał dostarczony był przez Meyn i usterka wynika z przyczyn leżących po stronie Meyn. W przypadku nie usunięcia usterki w sposób określony w punkcie 8.2 Meyn zleci usunięcie usterki na koszt Dostawcy.

8.4 W przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności niezrealizowania obowiązków określonych w punkcie 8.2 oraz punkcie 8.3 , Meyn będzie mieć prawo do żądania kary umownej w wysokości 15 % wysokości Zamówienia, z którego pochodził wadliwy Towar, co nie uchybia możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

 

8. Warranty

8.1 The warranty period shall last two (2) years, unless specified otherwise by the Parties. The warranty

period shall commence upon receiving the Goods by Meyn or Meyn Customer. A warranty period for devices, machines, systems and installation shall  commence upon the takeover of the performance.

8.2 The warranty period, stipulated in item 8.1, for the parts repaired or newly delivered shall commence upon the re-delivery of the Goods to Meyn and in cases of agreeing on the acceptance of performance, as of such acceptance. A complaint submitted by Meyn by e-mail shall be considered by the Supplier within 3 working days through repairing, exchanging or reimbursing the price paid. A complaint shall be deemed completed as of the delivery to Meyn or as of the date of the price reimbursement.

8.3 If in the warranty period a malfunction occurs, which was caused by a defective design, application of inappropriate materials and/or incorrect construction, the Supplier shall be obliged to repair such a malfunction as soon as possible through repairing and/or replacing without the costs incurred by Meyn, unless the design or material was supplied by Meyn and such a malfunction arises from the fault of Meyn. If a malfunction is not eliminated in the manner outlined in item 8.2, Meyn shall order the elimination of such a malfunction at the Supplier's cost.

8.4 In the event of the improper implementation of the Agreement, including but not limited to the failure to fulfil obligations specified in item 8.2 and 8.3, Meyn shall render the right to demand a contractual penalty in the amount of 15% of the value of the Order including the defective Goods, what shall not exclude a possibility of seeking compensation exceeding the reserved contractual penalties.

 

9. Własność intelektualna

9.1 Dostawca gwarantuje, że wszelkie dostawy nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich a w szczególności patentów, licencji, znaków towarowych, marki ani żadnych innych praw własności intelektualnych osób trzecich.

9.2 Dostawca zwalnia Meyn z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej oraz poniesie koszty z tego wynikające.

 

9. Intellectual property

9.1 The Supplier hereby represents that the delivery does not infringe the intellectual property rights of third parties, including but not limited to patents, licences, trademarks, brand and other intellectual property rights of third parties.

9.2 The Supplier hereby releases Meyn from any claims of third parties arising from the infringement of intellectual property rights and shall bear the resultant costs.

 

10. Zatrzymanie tytułu

10.1 Wszystkie modele, barwniki, formy, rysunki, itp. przygotowane lub zapewnione przez Meyn lub też specjalnie wykonane w celu wykonania Zamówienia na koszt Meyn pozostaną lub staną się własnością Meyn z chwilą wytworzenia lub wyprodukowania. Dostawca oznaczy pomoce wyraźnie jako własność Meyn i dokona ubezpieczenia tych pomocy.

 

10. Retention of title

10.1 All the models, dyes, moulds, drawings, etc. prepared or supplied by Meyn or specially performed for the purpose of fulfilling the Order at the cost of Meyn shall remain or become the ownership of Meyn as of creation or manufacturing. The Supplier shall clearly mark such accessories as the ownership of Meyn and shall insure them.

 

11. Poufność

11.1 Dostawca zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji dotyczących Meyn w ścisłej tajemnicy i użycia ich jedynie dla celów umowy. Istnienie umów będzie także traktowane w sposób poufny. Ujawnienie relacji komercyjnych z Meyn wymaga wcześniejszego upoważnienia na piśmie.

 

11. Confidentiality

11.1 The Supplier shall maintain the strict confidentiality of all the information referring to Meyn and shall use it only for the purposes of the Agreement. The existence of Agreements shall also be treated confidentially. The disclosure of commercial relationships with Meyn shall require prior authorisation in writing.

 

12. Pozostałe postanowienia

12.1 Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia materiałów, narzędzi oraz personelu Dostawcy oraz jego podwykonawców zarówno na terenie, jak i poza terenem Meyn.

12.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Meyn i/lub jego personel i/lub osoby trzecie bezpośrednio lub pośrednio wynikające w związku z wykonywaniem Zamówienia przez Dostawcę. Dostawca zwalnia Meyn z odpowiedzialności w zakresie wszelkich takich roszczeń.

12.3 Dostawca dokona ubezpieczenia swoich zobowiązań prawnych i umownych.  Na prośbę Meyn, Dostawca przedstawi dowody istnienia ubezpieczenia, jak również dowody opłacenia ubezpieczenia na czas.

12.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków Zakupu uznane jest za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące („KLAUZULA SALWATORYJNA”). Takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar stron wyrażony w nieważnym postanowieniu.

12.5 Dostawca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Meyn do przenoszenia i/lub cedowania swoich zobowiązań umownych ani praw na osoby trzecie.

12.6 Do stosunków uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu zastosowanie ma prawo polskie.

12.7 Wyłącza się zastosowanie Konwencji ONZ Dotyczącej Międzynarodowych Umów Sprzedaży Towarów oraz jakichkolwiek ogólnych warunków umów Dostawcy. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu mogą zostać zmienione jedynie w  Zamówieniu zaakceptowanym przez Meyn.

12.8 Wszelkie spory podlegają właściwości  sądu w Gdańsku, Polska chyba, że prawo stanowi inaczej.

 

12. Miscellaneous

12.1 The Supplier shall bear the risk of damage to materials, tools and the Supplier's personnel and its subcontractors both in the premises of Meyn and outside the premises.

12.2 The Supplier shall be liable for all the losses incurred by Meyn and/or its personnel and/or third parties directly or indirectly arising from the fulfilment of the Order by the Supplier. The Supplier shall exempt Meyn from liability within the scope of all such claims.

12.3 The Supplier shall insure its legal and contractual obligations.  Upon Meyn request, the Supplier shall present the insurance evidence as well as evidence of paying insurance within the time set.

12.4 If any of the provisions of the General Purchasing Conditions is deemed invalid, the remaining provisions shall be effective and binding ("SEVERABILITY CLAUSE"). Such an invalid provision shall be replaced with a valid one which will reflect the intention of the Parties expressed in the said invalid provision as precisely as possible.

12.5 The Supplier shall not be authorised to transfer and/or assign its contractual obligations or rights to any third parties without prior consent of Meyn expressed in writing.

12.6 To the relationships settled herein, the provisions of the Polish law shall apply.

12.7 The application of UN Convention concerning International Goods Sales Agreements and any general conditions of the Supplier's agreement is hereby excluded. The provisions of these General Purchasing Conditions may be changed only in the Order accepted by Meyn.

12.8 Any disputes shall be resolved by courts in Gdańsk, Poland, unless the provisions of law provide otherwise.

 

_____________________

Ja (my), niżej podpisany (ni) ________, działając jako w pełni uprawniony (ni) do reprezentacji Dostawcy: ____________________, niniejszym potwierdzamy  zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Meyn i w pełni zapisy tych Warunków akceptujemy.

 

_____________________

I (We),  the undersigned ________, acting as duly empowered to represent the Supplier: ____________________, hereby confirm that I (We) familiarised with Meyn General Purchasing Conditions and that I (We) accept the provisions hereof in full.

Upcoming events

Cookie notification

We use cookies to improve your browsing experience. The cookies that are required for using the website are legally allowed. Other cookie settings can be managed below.

more information