Lee Guan Chuan Ltd.

Lee Guan Chuan Ltd.
No.38 Lorong 1
Reality Park
Singapore 536957

Contact
Mr Teo Soon Heng
T +65 6793 7561 / 7603
F +65 6793 7826
E leeguanchuan@pacific.net.sg